Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020

Programové období 2014-2020

Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Fondy Evropské unie zahrnují celou škálu nástrojů finanční pomoci. Slouží především k  podpoře hospodářského růstu členských zemí EU a  snižování sociálních a ekonomických nerovností mezi státy a regiony (tzv. politika soudržnosti). V programovém období 2014–2020 jsou v České republice nastavena společná pravidla pro pět fondů, které dohromady tvoří Evropské strukturální a investiční fondy (ESI).

    

V programovém období 2014–2020 bude možno čerpat v rámci následujících programů:


 


 

Záměrem Evropské unie je, aby fondy maximálním možným způsobem přispěly k naplňování strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, což je dlouhodobá vize rozvoje Evropské unie. Pro lepší využití těchto fondů ve prospěch strategie EU 2020 zpracoval každý stát Dohodu o partnerství, kterou posoudila a schválila Evropská komise. K jejímu naplňování přispějí jednotlivé programy. V těchto dokumentech je určeno i rozdělení přidělených finančních prostředků mezi podporované oblasti.
 

Co se změnilo v programovém období 2014-2020?

Oproti programovému období 2007–2013 došlo v systému čerpání z evropských fondů k zavedení některých novinek. A to na evropské i české úrovni. Mezi nejdůležitější z nich patří:

  • rozšíření počtu zapojených fondů (nově i EAFRD a EMFF, tedy fondy politiky rozvoje venkova a Společné námořní a rybářské politiky)
  • nastavení systému předběžných podmínek;
  • důraz na posílení strategického řízení a plánování při přípravě a realizaci programového období, Dohody o partnerství či jednotlivých programů a obecně na kvalitu strategické práce v ČR
  • vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů);
  • finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec);
  • vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů;
  • vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací.
 

V českých podmínkách mezi hlavní novinky patří především:

  • snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustavení jednoho Integrovaného regionálního operačního programu na místo původních sedmi ROPů);
  • koncepce Jednotného metodického prostředí (má zajistit stejná pravidla skrze celý systém);
  • rozšířené fungování monitorovacího systému (zjednodušení administrativy, žadatel již nebude muset tisknout žádné papíry).