Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 26 eGovernment I.

Výzva č. 26 eGovernment I.

Číslo výzvy: 26.
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: 06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví
Oprávnění žadatelé: Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky. Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 31. 3. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 9. 10. 2017
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 24. března 2016 průběžnou výzvu č. 26 „eGovernment I.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“. 

Podpora je zaměřena na rozvoj elektronizace následujících odvětví:
 •  eCulture
 • eEducation
 • eHealth
 • eJustice
 • sociální služby, pojištění, dávky
 • výběr daní a pojištění
 • prostorová data a služby
 • zpřístupnění obsahu, transparentnost, opendata
 • elektronická identita
 • elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS) 
Mezi podpořitelné aktivity dále patří zavedení elektronické identity fyzických osob a opatření v souvislosti se směrnicí eIDAS.
 
Celková alokace výzvy činí  3,01 mld. Kč. Z toho je přibližně 2,44 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a národní spolufinancování činí max. 577 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 mil. Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt  je 450 mil. Kč. 
Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 31. března 2016 do 29. prosince 2017. Realizace projektu musí být ukončena do 31. prosince 2021.

Aktuality

27. 9. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že z důvodu nastalých problémů při dokončování analýzy nákladů a přínosů posunuje datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu z 29. 9. 2017, 16:00 na 9. 10. 2017, 16:00 u 26. výzvy. 
V souvislosti s tímto krokem oznamuje změny v textu výzev. 

2.3.2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 2. března 2017 došlo k vydání aktualizací textu a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 2. března 2017 u výzvy č. 26 „eGovernment I.“.
Mezi hlavní důvody vydání aktualizace mj. patří:
 • sjednocení hladin maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt pro žadatele typu: PO OSS, státní organizace, státní podniky, kraje, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zakládané nebo zřizované kraji, obcemi (kromě Prahy a jejích částí) na max. 100 mil. Kč,
 • aktualizace povinné přílohy Souhlasného Stanoviska hlavního architekta eGovernmentu,
 • úprava dokladování způsobilých výdajů,
 • úprava podporovaných aktivit projektového okruhu 3.8 na základě Aktualizace Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 schválené usnesením vlády ze dne 5. 12. 2016 č. 1088.
Přehled všech změn textu a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 26. výzvy je uveden v úvodní části změněných dokumentů

8.9.2016 ŘO IROP oznamuje, že od 8. září 2016 byly aktualizovány Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, jejich přílohy a text výzvy č. 26 IROP „eGovernment I“.
 
Mezi nejvýznamnější změny patří:
 • Rozšíření vedlejších způsobilých výdajů o koncová HW zařízení, výdaje na služby odborné konzultace a dozoru implementace pořizovaného informačního systému, stavební práce, které vyžadují stavební povolení, bezprostředně související s realizací projektu, nákup a pořízení dat.
 • navýšení celkové částky dotace z EFRR.
 • Rozšíření podporovaných aktivit.
 • Rozdělení kritérií přijatelnosti na kritéria napravitelná a nenapravitelná.
 • Zrušení povinné přílohy Průzkum trhu na základě úpravy způsobu stanovení cen do rozpočtu projektu ve studii proveditelnosti.
 • Možnost přiložení souhlasného stanoviska podle Usnesení vlády ČR č. 889/2015.
 • Zkrácení doby příjmu žádostí ve výzvě č. 26 do 29. 9. 2017.
Přehled změn Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a výzvy je uveden v úvodní části změněných dokumentů.


Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z výzvy č. 26 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty