Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 26 eGovernment I.

Výzva č. 26 eGovernment I.

Číslo výzvy: 26.
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: 06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví
Oprávnění žadatelé: Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky. Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 31.03.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 31.03.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 09.10.2017
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 24. března 2016 průběžnou výzvu č. 26 „eGovernment I.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“. 

Podpora je zaměřena na rozvoj elektronizace následujících odvětví:
 •  eCulture
 • eEducation
 • eHealth
 • eJustice
 • sociální služby, pojištění, dávky
 • výběr daní a pojištění
 • prostorová data a služby
 • zpřístupnění obsahu, transparentnost, opendata
 • elektronická identita
 • elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS) 
Mezi podpořitelné aktivity dále patří zavedení elektronické identity fyzických osob a opatření v souvislosti se směrnicí eIDAS.
 
Celková alokace výzvy činí  3,86 mld. Kč. Z toho je přibližně 3,12 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a národní spolufinancování činí max. 738 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 mil. Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt  je 450 mil. Kč. 
Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 31. března 2016 do 29. prosince 2017. Realizace projektu musí být ukončena do 31. prosince 2021.

Aktuality

29. 1. 2018 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 29. lednu 2018 došlo k navýšení alokace výzvy č. 26 „eGovernment I.“ o 683 mil. Kč z prostředků Evropské unie.
Důvodem k navýšení alokace výzvy je využití finančních prostředků nevyhlášené alokace Specifického cíle 3.2. Vzhledem k navýšení alokace výzvy bude moci být podpořeno více úspěšných projektů. Přehled přijatých žádostí v pozitivních stavech ve 26. výzvě podle času registrace s vyznačenou hranicí projektů nacházejících se v alokaci naleznete     zde [PDF, 742.73KB]. Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj je nově 3 119 000 000 Kč.


29.11.2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 9. 10. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci výzvy IROP č. 26 eGovernment I. Přehled přijatých žádostí ve 26. výzvě podle času registrace naleznete     zde [PDF, 117.71KB].

27. 9. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že z důvodu nastalých problémů při dokončování analýzy nákladů a přínosů posunuje datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu z 29. 9. 2017, 16:00 na 9. 10. 2017, 16:00 u 26. výzvy.
 
V souvislosti s tímto krokem oznamuje změny v textu výzev. 

2.3.2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 2. března 2017 došlo k vydání aktualizací textu a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 2. března 2017 u výzvy č. 26 „eGovernment I.“.
Mezi hlavní důvody vydání aktualizace mj. patří:
 • sjednocení hladin maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt pro žadatele typu: PO OSS, státní organizace, státní podniky, kraje, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zakládané nebo zřizované kraji, obcemi (kromě Prahy a jejích částí) na max. 100 mil. Kč,
 • aktualizace povinné přílohy Souhlasného Stanoviska hlavního architekta eGovernmentu,
 • úprava dokladování způsobilých výdajů,
 • úprava podporovaných aktivit projektového okruhu 3.8 na základě Aktualizace Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 schválené usnesením vlády ze dne 5. 12. 2016 č. 1088.
Přehled všech změn textu a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 26. výzvy je uveden v úvodní části změněných dokumentů

8.9.2016 ŘO IROP oznamuje, že od 8. září 2016 byly aktualizovány Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, jejich přílohy a text výzvy č. 26 IROP „eGovernment I“.
 
Mezi nejvýznamnější změny patří:
 • Rozšíření vedlejších způsobilých výdajů o koncová HW zařízení, výdaje na služby odborné konzultace a dozoru implementace pořizovaného informačního systému, stavební práce, které vyžadují stavební povolení, bezprostředně související s realizací projektu, nákup a pořízení dat.
 • navýšení celkové částky dotace z EFRR.
 • Rozšíření podporovaných aktivit.
 • Rozdělení kritérií přijatelnosti na kritéria napravitelná a nenapravitelná.
 • Zrušení povinné přílohy Průzkum trhu na základě úpravy způsobu stanovení cen do rozpočtu projektu ve studii proveditelnosti.
 • Možnost přiložení souhlasného stanoviska podle Usnesení vlády ČR č. 889/2015.
 • Zkrácení doby příjmu žádostí ve výzvě č. 26 do 29. 9. 2017.
Přehled změn Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a výzvy je uveden v úvodní části změněných dokumentů.


Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z výzvy č. 26 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty