Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 36 Stanice IZS

Výzva č. 36 Stanice IZS

Číslo výzvy: 36.
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: 06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení
Oprávnění žadatelé: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR; hasičské záchranné sbory krajů; Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně); Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR; krajská ředitelství Policie ČR; kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů; státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 17.06.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 01.07.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 08.03.2017
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 10. června 2016 průběžnou výzvu č. 36 „​Stanice integrovaného záchranného systému" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“. 
 Podpora je zaměřena na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.
Pro žadatele je připraveno celkem 2 094 430 812 Kč (ERDF + SR). Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 mil. Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů je 300 mil. Kč. 
Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 1. července 2016 do 31. prosince 2017. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2018 v případě projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč a  nejpozději do 31. prosince 2020 v případě projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč. 

Seminář pro žadatele k 36. výzvě IROP

Upozorňujeme, že v případě 36. výzvy byl seminář rozdělen do dvou bloků, každý pro odlišné žadatele - více informací a použité prezentace k bloku I. naleznete zde a k bloku II.  zde.

Aktuality

10.5.2017 ŘO IROP zveřejňuje     pořadí podaných žádostí o podporu [PDF, 487.34KB]v pozitivních stavech, tedy projektů, které se nachází v procesu hodnocení, schvalování či realizaci. Hranice oddělující projekty, které ne/jsou kryty alokací výzvy, bude aktualizována v závislosti na výsledcích hodnocení jednotlivých projektů.

7.2.2017 ŘO IROP oznamuje, že vzhledem k mimořádnému zájmu o čerpání finančních prostředků stanovených pro 36. výzvu IROP  „Stanice integrovaného záchranného systému“ je nucen ukončit příjem žádostí o podporu na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanic základních složek IZS za účelem zvýšení odolnosti stanic vůči účinkům mimořádných událostí tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události, a to ke dni 8. března 2017, 16.00 hodin. V rámci změn došlo ke změně data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 31. 12. 2017 na 8. 3. 2017. Předmětem aktualizace je pouze text výzvy.

16.11.2016 ŘO IROP oznamuje, že od 16. listopadu 2016 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 36. výzvy IROP „Stanice integrovaného záchranného systému“.
Mezi nejvýznamnější změny patří:
  • Upřesnění způsobilosti výdajů při nákupu nemovitostí (pozemků a staveb) s ohledem na výklad k použití limitu 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku dle Čl. 69 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013.
  • Úprava vzoru Podmínek a Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Dopisu MMR/Stanovení výdajů na základě obecného vzoru pro všechny výzvy.
  • Aktualizace pokynů uvedených v příloze č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce „Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+“, kapitola 3.12 Umístění.
Přehled změn Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 36. výzvy je uveden v úvodní části změněných dokumentů.

19.9.2016 ŘO IROP oznamuje, že od 19. září 2016 byly aktualizovány Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, jejich přílohy a text výzvy č. 36 IROP „Stanice integrovaného záchranného systému“.
Mezi nejvýznamnější změny patří:
  • zrušení povinné přílohy průzkumu trhu,
  • úprava stavebního rozpočtu,
  • nová příloha postup při zpracování Stanoviska HZS kraje pro žadatele
  • aktualizace dokumentu „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného sytému – Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 -2020“,
  • aktualizace dokumentu „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 -2020“.
 
Přehled všech změn Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a výzvy je uveden v úvodní části změněných dokumentů.
 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z výzvy č. 36 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.    

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty