Strukturální fondy

19.04.2017: Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2019

18.04.2017: Česká republika se v roce 2017 aktivně zapojila do iniciativy Společného programování "Kulturní dědictví" (JPICH). V této souvislosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na ...

18.04.2017: Analýza byla realizována společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Cílem analýzy bylo posoudit využití finančních nástrojů v současném OP VVV a vymezit základní kroky/činnosti pro jejich úspěšné ...

13.04.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje, v souladu s čl. 20 odst. 4 platného znění „Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ...

13.04.2017: ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_001 (Individuální projekty systémové) v prioritní ose 3 OP VVV.

13.04.2017: ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů a Přehled doporučených/nedoporučených žádostí o podporu předložených v rámci výzev č. 02_16_015, 02_16_016, 02_16_017 a 02_16_018 OP VVV.

13.04.2017: MŠMT zveřejňuje upravený formulář žádosti o poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky na rok 2017. V souladu s novelou zákona 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nadále není požadováno uvádět osoby ...

12.04.2017: 12.04.2017 Státní fond životního prostředí ČR aktualizuje finanční nástroje a to se zakomponováním výpočtů pro možnost provedení periodického přezkoumání v rámci těchto nástrojů. Aktualizace finančních nástrojů pro ...

11.04.2017: Praha, 10. dubna – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy začne s vědomím vlády České republiky vyjednávat s Evropskou komisí o podpoře dvou tzv. velkých projektů. Projekty budou financovány z Operačního ...